Luftkvalitet

moln över hav och strand med vindkraftverk och mast på land i bakgrunden

Luftkvaliteten har övervakats i Jakobstadsnejden sedan år 1994. Detta sker genom en samkontroll där Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och de industri- och energianläggningar som har de mest betydande luftutsläppen deltar. Luftkvaliteten mäts vid två mätstationer, nämligen vid Bottenviksvägen i Jakobstad och på Vikarholmen i Larsmo. Mätningarna sker med kontinuerligt mätande instrument. Ungefär vart femte år utförs en kontroll av luftkvaliteten med hjälp av s.k. bioindikatorer.

Luftkvaliteten i realtid

Luftkvaliteten i Larsmo kan följas i realtid på internet: www.luftkvalitet.fi

Luftkvalitetens årsrapporter

Luftkvaliteten i Jakobstad dokumenteras årligen i form av årsrapport. Rapporter har publicerats från och med år 1994.

På Jakobstad stads hemsida hittas de nyaste rapporterna: Luftkvalitetens årsrapporter

Bioindikatoruppföljningen av luftkvaliteten

Bioindikatorer är organismer eller organismsamhällen i naturen som märkbart och mätbart reagerar på olika typer av luftföroreningar. Undersökningarna utförs vart femte år som ett regionalt samarbete mellan kommuner och industrier i nejden. Bioindikatorer som undersöks är tallens lavar, tallbarrens koncentrationer av olika grundämnen samt halten av metaller i mossa.

Rapporter

Den senaste bioindikatorundersökningen gjordes år 2018 och publicerades 2020: Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Karleby och Jakobstadsnejden år 2018

Bioindikatorundersökningen från år 2012 gjordes i samarbete med Karleby stad och rapporten publicerades år 2013: Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Karleby och Jakobstadsnejden år 2012

Rapporten från år 2007: Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Jakobstadsnejden åren 2006-2007

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231